Söderslätts Fågelklubb

       -med fokus på naturen-med fokus på naturen

Näsbyholmssjön
Gärdslöv
Börringesjön
Kåseberga
Stavsten
Åmossarna
Smyge dunge
Smyge dunge
Skyttanäbban
Skyttanäbban
Trelleborgs hamn
Näsbyholmssjön
Näsbyholmssjön
Börringe Mad
Stavsten
Näsbyholmssjön
Kullatorp östra

Söderslätts Fågelklubb

-med fokus på naturen

Vi vill

-skapa ett större intresse för djur och natur

- sprida intresse för

 ornitologi och bevarandet av fåglarnas livsmiljöer i närområdet

- anordna exkursioner, sammankomster och föreläsningar

- samarbeta med andra föreningar som delar vår målsättningHöstens program för nedladdning

 

NY! Kommunornitologen

Nr 3-2018.

Almsnabbvinge

Fjärilar runt Krankesjön 7 juli 2018

Klockan halv nio samlades 10 deltagare vid Stensoffa ekologiska station. Ganska snart drog vi oss ut på en lite knagglig äng där pansarvagnar kör omkring då och då. Nu var det dock lugnt och vi kunde börja studera insektslivet och speciellt fjärilsfaunan. En av dagens målarter var den stora sälgskimmerfjärilen och nästan direkt kom ett ex och flög över oss. Vi gick sakta ned mot ett skogsbryn och här fick vi ännu bättre utdelning. Med hjälp av medhavd vinbete fick vi se tre olika skimmerfjärilar som sög i sig det ”götta”; vinbetet eller direkt från ett fuktigt jordparti. Kamerorna gick varma! Arten besöker aldrig blommor för att suga nektar utan klarar sig med s.k. honungsdagg uppe i träden, frånsett att hanarna suger i sig närsalter för sin spermaproduktion. Inom samma lilla område fick vi även se flera ex av alm- resp. eksnabbvinge. Dessa lever normalt uppe i träden liksom föregående art men kommer ned till marknivå då och då. Andra trevliga arter var bl.a. kartfjäril, kvickgräsfjäril och amiral. På promenaden tillbaka såg vi sexfläckig bastardsvärmare och dess ganska nära släkting ängsmetallvinge, med sina vackert grönskimrande vingar. Någon hittade en större vårtbitare.Efter denna givande inledning körde vi till nordvästra delen av Krankesjön och Sjötorps ängar. Värmen var nu påtaglig men efter fika i skuggan av en stor björk var vi mogna för nya upptäckter på den vida och torra heden. Trots att gräset var ockrafärgat av torkan fanns likväl lite blommor, bl.a. rödklint och vädd. Fjärilslistan fylldes på med t.ex. ”smycket” vitfläckig guldvinge, ängsblåvinge, ängs- och brunfläckig pärlemorfjäril, sandgräsfjäril och några bredbrämade bastardsvärmare. Ned mot Länsmansbäcken där vi vände flög några stora och vackra silverstreckade pärlemorfjärilar och två tosteblåvingar for runt i en liten glänta. Ordet toste är f.ö. en gammal benämning på växten brakved som larverna lever av, bland annat.Sista anhalt var en repris på fjolårets ”SandLife”-lokal öster om Krankesjön. Här utmed den gamla järnvägsbanken var det betydligt magrare än vid förra besöket för ett år sedan. Trots allt hittade vi ännu en målart, den rödlistade och fridlysta svartfläckiga blåvingen. Larverna lever av backtimjan och har ett samspel med rödmyror på liknande sätt som alkonblåvingen. Rödlistad är även hedpärlemorfjärilen som sågs i ett par ex. På gamla banevallen uppehöll sig en stor och grå vårtbitare som först togs som arten ”grå vårtbitare” men som visade sig vara en färgvariant av den vanligare och normalt gröna ”större vårtbitaren”. Efter summering hade vi fått se 25 arter dagfjärilar samt därtill 3 arter bastardsvärmare och en handfull olika nattfjärilar, främst dagflygande mätare. Lite trötta bar det sedan hemåt till Sveriges VM-kvartsfinal mot England men det är en annan historia.

Älggräspärlemorfjäril (överst) och hedpärlemorfjäril

Risen, Genarp 16 juni 2018

För en gång skull dominerade molnen på vår exkursion. Dock lugnt och skönt väder med lagom temperatur. Även om Risen har mycket att erbjuda den naturintresserade var det främst fjärilar som var målet på denna tur. Fjärilar och moln är i regel ingen bra kombination men skam den som ger sig. Vi lyckades vaska fram alla de trevliga arter som området kan bjuda på och faktiskt lite till.

Vi fick se hela fyra rödlistade arter varav en tillika fridlyst. I de lite fuktigare ängsmarkerna hittade vi först en vacker hane av violettkantad guldvinge. Strax efter kom en yster pärlemorfjäril som vi till sist fick se jättefint. Vi kunde studera de artspecifika detaljerna som är typiska för hedpärlemorfjäril och som skiljer den från några andra snarlika arter. Därutöver har man ofta god nytta av i vilken biotop man ser en fjäril.

I en mindre och frodig fuktsänka i annars snustorr miljö fann vi ett ex av den lilla mörka sotnätfjärilen. Något sliten var den men denna varma vår flyger de flesta fjärilar ca två veckor tidigare än normalt. Den sista i ”de fyras gäng” var den fridlysta svartfläckiga blåvingen. Det är vår största blåvinge i landet och har varit svår att hitta här på Risen de senaste tio åren. Så detta blev nog dagens överraskning! Arten är beroende av både backtimjan för larverna men också av en art av rödmyra som den har ett invecklat samspel med.

Flera andra fjärilsarter kunde bokföras som silverblåvinge och älggräspärlemorfjäril. Till avdelningen dagflygande nattfjärilar märktes speciellt en vit borstspinnare och något oväntat ett helfläckat vickerfly. Namnet ”vicker” syftar på larvens värdväxt som är kråkvicker och dylika arter.

Fågellivet var lite dämpat nu när många arter är mitt uppe i häckningen men sång av bl.a. taltrast och järnsparv kan nog tolkas som att de redan är i färd med en andra kull alt. omläggning.

Nöjda med dagens utbud av främst fjärilar begav vi oss hemåt efter ca fyra timmars lugnt strosande i natursköna marker.


Eva, Anita tillsammans med en bred trollslända

Krankesjön - Vomb 10 juni 2018

Sol och värme har präglat våra exkursioner på senare tid och trenden fortsatte vid söndagens tur. Efter samlingen vid Silvåkratornet besteg vi det samma och kunde blicka ut över en nästan blank sjö. Numera är i stort sett alla småruggar borta, vilka tidigare fungerat som utmärkta boplatser för tärnor och mås. Ett bevis på utvecklingen var endast ett par skäggdopping på bo medan ett femtiotal ex låg samlade en bra bit ut i sjön. Glädjande var däremot en handfull svarttärnor som patrullerade fram och åter. Runt tornet kunde vi avnjuta en härmsångares variationsrika sång.

Vi traskade den korta stigen ned till gömslet där vi på njutbart avstånd kunde studera några av svarttärnornas förehavanden på de få små lerhögarna. Förhoppningsvis kan det bli någon häckning här. En ensam skäggmes flög över vassen medan flera trollsländor kunde studeras bl.a. en större sjötrollslända som vilade på spången. En fjäril som födosökte på några tistlar ute i vassen kunde bestämmas till en ängspärlemorfjäril. Någon hann att få se en hona av väggmurargeting som hade en fångad larv med sig som föda till sin egen avkomma.

Vid Vombs ängar fikade vi vid den första obsplattformen. Här intill Klingavälsån flög många vackra jungfrusländor som närstuderades (bild). Från tornet såg vi en sotmätare som blev föremål för både närstudier och foto. Ytterligare 5-6 ex sågs lite senare. Ett par bestånd av en hög, svagt gulblommig ört fångade någras intresse. Efter florastudier kunde den bestämmas till backruta, en ny bekantskap för de blomintresserade. I fågelväg noterades en vit stork som gick ganska nära oss medan både enkelbeckasin och storspov hördes spela. Översilningen var aktiv och här samlades en del andra våtmarksfåglar inkl. gulärlor.

Sista stopp blev vid de sydöstra vattenverksdammarna i Vombs Fure. Nitiska personer hade klippt all vegetation (suck!) och torkan gjorde inte saken bättre. De normalt fjärilsrika fälten var nu mest som en öken men minerna blev lite gladare när den rödlistade streckhedspinnaren dök upp framför oss. Några hann även med en obs av storfläckig pärlemorfjäril. Inne i mer skoglig miljö hittade vi bl.a. en stor och vacker kejsartrollslända och bred trollslända (bild) fanns det gott om bland många andra arter trollsländor. Även några ängssmygare och rödfransade björnspinnare gladde förstås medan en fångad blåvinge gav upphov till diskussion om arttillhörighet.Slutbudet blev en hane ljungblåvinge.


Komstad ängar

Komstad ängar 2 juni 2018

På grund av den långvariga värmen och torkan blev den tilltänkta lokalen vid Listarums grushed ersatt av ett besök på de mycket vackra och vidsträckta ängsmarkerna vid Komstad, strax söder om Listarum. Den friska betesmarken, till stor del ännu obetad, innehöll flera miljöer med buskage, högre lövträd, fuktstråk, små dammar och gärdsgårdar. Vi tog oss runt i huvudsakligen tre ängspartier. Vid en liten, nästan blomfylld damm dansade mängder med troll- och flicksländor och som fond en vacker vit matta av ängsull.

Efter ca 3 timmars lugn promenad hade vi fått uppleva en riklig flora, variationsrik fågelsång och en rad med fjärilsarter varav tre rödlistade; violettkantad guldvinge, sotnätfjäril och ängsnätfjäril (bild). Därutöver trevliga arter som smultronvisslare, svingelgräsfjäril, ljungblåvinge och nattfjärilen rödfransad björnspinnare.

Över det ålderdomliga landskapet hängde nästan oavbrutet glador som lågt ”sniffande” inte tog någon notis om oss. Av fågellivet i övrigt gladdes vi speciellt av flera sjungande härmsångare varav en nästan i knäet på oss. Ett mindre antal tranor trumpetade från ovan.

Även botaniskt fick vi fin utdelning. En sällan skådad rikedom av humleblomster, tyvärr något avblommade, mötte oss alldeles i början. I ett par av ängarna fanns fina bestånd av majnycklar och bland alla smörblommor växte den likaså gulblommiga svinroten. Plötsligt stannade vi upp vid ännu en gulblommande växt. Färgen var dock mer varmt gul, mot det orangea, och bladen var bredare. Totalt räknade vi till 71 blomstjälkar av den hävdkrävande slåttergubben. En verklig trevlig överraskning. Arten har minskat kraftigt och är nu rödlistad.

Nu började värmen verkligen ta ut sin rätt. Vi körde en liten bit till Listarum där vi fikade uppe i skuggan på en rullstensås med fin utsikt över en brant torrbacke som verkligen gjorde skäl för namnet. Efter att ha sett lite mer av den mjukt svängda åsen tog vi oss ned för slänten med tjärblomster. Här nere vid vackra bestånd av prästkragar, hittade vi ett ex av den i Skåne ovanliga skogsvisslaren och strax efter två ex av den sobra sotmätaren med sina smalt vitdoppade vingspetsar. Mycket nöjda med turen bestämde vi att området vid Komstad borde få ett nytt besök och då förhoppningsvis med fler deltagare som gillar att njuta av allt som naturen bjuder på.


Hyby backar

Frihult den 20 maj 2018

Vi startar från Grönby i högsommarvärme vid tretiden på eftermiddagen  för att hinna se över området innan grodorna börjar höra av sig lite senare. Frihult är vackert med kuperad ängsmark, här och där kantat av busk- och gräsridåer och så då alla dammarna.  Runtomkring har vi skogen som fond. Redan när vi tagit oss över stättan hör vi ”grodsång” från den ätliga grodan. Som den allmänt naturintresserade grupp vi är tar vi oss fram i slow motion – någon ser en växt, en fågel, en fjäril, man undersöker, diskuterar, frågar. Första dammen rymmer mängder av sländor, inte minst den stora fyrfläckade trollsländan. Tyvärr lyckas vi inte fånga den på bild trots många tappra försök. Vi ser också Nordisk kärrtrollslända, en hane med mörkt röda fläckar på mellan- och bakkropp. Och lite senare får vi en dagslända i håven, en Åsandsslända med vackert mönstrade vingar och graciösa spröt på bakkroppen.

Markerna lyser gula av smörblommor, med revsmörblomma och knölsmörblomma bl a.  Någon hittar den pyttelilla vårveronikan bland alla teveroniker, som bidrar till det stora blå inslaget. Sandkrassing finns det många och en hel del av arten liten sommarvicker, vackert rödlila. I de fuktiga partiernas ser vi bräsmor, vattenklöver och ängsull. Vi fortsätter mot nästa damm och mot nästa.... Här finns bra buskage och låga träd för lövgrodan, som nog tycker att det är för varmt att visa upp sig i dag tyvärr. Men flera fjärilar gör – den vackra mindre guldvingen ser vi gång på gång, den lyser som ett smycke i gräset. En citronfjärilshane flyger förbi oss, liksom en svingelgräsfjäril.  Kamgräsfjärilar ser vi flera, en lite missbildad från födseln kan tänkas. Och så får vi en puktörneblåvinge i håven med sin lilla ljusa kil på undersidan. Strax därefter blir det åter en puktörneblåvinge, en hona, delvis brunfärgad. Omfattningen av det bruna kan dock variera får vi lära oss.

Ett bra parti med höga stenar inbjuder till fikapaus. Och då hörs klockgrodor på lite håll. Var? Vilken damm? De tystnar snart igen. Vi har bra utblick över platsen, en stor flock dovhjortar betar inte så långt ifrån oss, och som vanligt är det en gudagåva att få vara ute i naturen med likasinnade. Vi ser en törnskata, ny för någon. Vad vacker den är! Tidigare har vi bl a haft gulsparv och stenskvätta. På vägen tillbaka ser vi vigg i en av dammarna.


Det blir en fin dag i det vackra vädret och i gott sällskap. Kanske för varmt för grodor, eller för tidigt på dagen. Sen kväll och lite regn är nog vad de önskar sig. Men trots allt – klockgrodor på håll och ätlig groda i vår absoluta närhet blev det!

    


Hyby backar

Hyby backar 13 maj 2018

Det blev exakt 1 år sedan förra exkursionen vid det vackra och omväxlande landskapet vid Hyby backar. Liksom då hade vi tur med vädret och mot slutet blev det nära nog högsommarvärme. De småfågelrika buskmarkerna bjöd på en lång rad fågelarter och vi fick tillfälle att jämföra flera arters sång som svarthättans flöjtande toner, trädgårdssångarens porlande sång och törnsångarens mer korthuggna ”Tycker du det, tycker du”-ramsa. Den sistnämnda var något av en karaktärsart i området.

En av de sent anlända tättingarna var törnskata som vi stötte på ett par gånger. Från de lite frodigare partierna sjöng näktergalar och ett flertal gökar hade fina uppvisningar varvid hanarna ibland kom i riktig extas. Extra kul var att vi fick se den bruna formen av hona.

Från de öppna och fuktiga till blöta området längst i öster fick vi höra flera surrande gräshoppsångare. Ett ex satt helt öppet i en fjolårsståndare och sjöng ganska nära oss. Fågelns ständiga huvudvridningar gör att sången tycks variera i styrka. En trevlig obs!

Till avdelningen rovfåglar kan speciellt nämnas en fiskgjuse som kom flygande med en nyfångad fisk. En ensam trana drog över och kanske hade den en häckande partner i närheten.

I det fina vädret var det gott om insekter med bl.a. fina observationer av troll- och flicksländor. Åtta arter dagfjärilar sågs där vi gladdes speciellt av alla aurorafjärilarna, kartfjärilar, kvickgräsfjärilar samt några nyinkomna amiraler. I det lite högre gräset stötte vi upp flera ex av svart mårfältmätare, en art tillhörande gruppen nattfjärilar.

Ett par ”fikor” med vacker utsikt förhöjde ytterligare en dag med livskvalitet. Som naturmänniska är det en lisa för själen att kunna vandra i sådana sköna marker.


Börringe mad

  Fågelskådningens dag/ Fågeltornskampen 5 maj-2018

Plats för detta var vid Börringe mad. Trots kylig morgon, ca 5 grader, var vädret strålande med endast tunna fjädermoln. Vi hade totalt ett trettiotal besökare som var nyfikna på fågelskådning. Fågeltornskampen, där fick  vi  se 61 arter vilket  var ungefär vad vi tänkt skulle vara möjligt. Tyvärr så uteblev flera relativt vanliga arter denna dag. Brunglada visade upp sig fint ett par gånger Vann gjorde södra lundentornet på öland med 108 arter. Vi placerade oss i mitten av dom 82 lagen som deltog. Även flera andra relativt vanliga arter saknades denna dag.Höjdpunkten förutom så många besökare var Brunglada som visade upp sig fint ett par gånger.


Bin och humlor i Trelleborg 21 april 2018

Idag hade vi bjudit in Göran Holmström att guida oss bland bin och humlor. Göran är en våra kunnigaste i landet inom dessa artgrupper. Vi började med ett besök i grusgropen i Maglarp. Här finns förutom en backsvalekoloni även en mycket spännande bifauna med flera ovanliga arter. Hela tre arter bin har upptäckts nya för landet här. Lokalen ligger strategiskt med tanke på detta. Dels läget nära sydkusten och dels en utmärkt biotop med grusmark och mycket sälg som bina hämtar pollen ifrån.

Det första biet som Göran fick tag på var en av de nya arterna, flodsandbi (vänster bild). Vi fick se både hane och hona. Honan till sandbin, det finns 60 arter i landet, gräver en bogång i sanden och placerar där en pollensäck som hon sedan lägger ett ägg i. Vill det sig illa kan ett s.k. gökbi i sin tur lägga ägg i gången. Dess larv dödar och äter sandbilarven och därefter dess pollensäck. Extra kul var att vi fick se ett par olika gökbin, bl.a. sälggökbi och storblodbi. Den senare är ett långt bi med helröd bakkropp och som parasiterar på vårsidenbi.

Allra högst upp flög några mindre bin som kunde bestämmas till just vårsidenbi resp. bandsandbi (höger bild). Arterna var ytterst lika så här behövdes verkligen experthjälp. Totalt kunde vi bokföra sju olika arter av solitärbin. Därutöver två humlearter: den ganska vanliga mörk jordhumla och gräshumla. Vid denna tid är det bara honor som flyger. Gräshumlan är mycket lik den vanliga stenhumlan, vilka båda har brunorange färg ytterst på bakkroppen. Gräshumlan har dessutom denna färg även på bakbenens behåring. Att kunna bestämma bin och humlor kräver håv, burk och lupp och en stor portion av nyfikenhet och mycket kunskap!

Efter snabbfika körde vi sedan till ”Övre” norr om Stadsparken där vi kunde studera flera ex av det nyinvandrade vårpälsbiet (mitten). De födosökte på rödblommande rosenrips (ribes). Vi såg både hanar och honor inkl. den helsvarta formen som påminde om små humlor. Utmärkande för arten är bl.a. den långa, raka snabeln ur vilken tungan slungas ut. Vårpälsbiet har sedan upptäckten 2010 spridit sig till en stor del av Skåne och är ett trevligt tillskott i vår insektsfauna.

Det dussintal deltagare som anslöt denna soliga dag fick lära sig mycket om främst de fascinerande solitära bina och dess liv. Säkert fick flera av oss ett nyvaknat intresse att studera vidare på egen hand. Som hjälp finns redan bestämningsnycklar för smalbin på ArtDatabanken och efterhand kommer även nycklar för sandbin och citronbin, allt i regi av Göran. Vi tackade honom idag för hans utmärkta guidning med lite röda, italienska drycker!


Vinterfåglar i backlandskapet – sön 14 jan. 2018

Vi var ett dussintal deltagare som hade samlats för att skåda vinterfåglar vid Lemmeströ och Gabeljung. Mellan E65’an och Havgårdssjön sträcker sig en markant höjdrygg i landskapet. Strax intill järvägsövergången utgick vår lilla vandring men innan dess fick vi se en blå kärrhök visa upp sig fint nere på en äng. Vi gick genom ekskog och upp mot grusbackarna där det tidigare låg en stor grustäkt. Nu är området en stor sänka i terrängen som utnyttjas till bete. Upp mot den övre delen finns djupa, gräsbevuxna erosionsrännor som skapar lite dramatik i den annars jämnt sluttande marken. Några grythål fanns också i den övre delen.

Vi intog vår position i lä av en skogsdunge och såg hur rovfåglarna elegant utnyttjade den friska ostvinden. Här fanns gott om glador men vi såg även fjäll- och ormvråk samt två havsörnar. Korpar och andra kråkfåglar kraxade runt bland alla rovisar. I den lilla dammen med det föga poetiska namnet ”Skitenbena” låg en gräsand och ett par storskrake.

Yvonne kom så fram med ett par annorlunda svampar hon funnit. Dels en gul och geléartad ”gullkrös” och dels några ”judasöron” som satt fast på en gren (se bild!).

Det blev snart dags för fika och några deltagare testade sin kondition genom att bestiga den högsta kullen i närheten där det gavs en fin utsikt över landskapet och ner mot Havgårdssjön.

Halvvägs i dagens program åkte vi till Gabeljung där promenaden gick genom lärkskog, bok- och askskog, granskog och hygge. I kanten av Kullatorpskärret fanns lite småfåglar som, som det annars var magert med. Bl.a. mindre korsnäbb, steglits, trädkrypare, nötväcka, bergfink och tre arter mesar kunde bokföras. Totalt under dagen noterades knappt 30-talet fågelarter.


Strax under 10000 steg! 2017-10-07

Nej, det blev varken större skrikörn eller taigasångare. Däremot såg vi under vår "långa" vandring, se rubrik, ett stort antal andra rovfåglar och tättingar som drog över banvallen i Skanör.

Efter det obligatoriska kaffet blev det ett kortare stopp vid kanalen innan regnet tvingade oss att avsluta exkursionen.


Ejderflock

  Smyge Dunge 16 september 2017

Vi var på plats vid sjutiden och möttes av stora flockar med sträckande prutgäss. Vädret var soligt med pålandsvind så det lovade gott.

Prutgässen forsatte i flock efter flock, vissa med inslag av vitkindade gäss.

Vi hade även en hel del flockar blandat mellan stjärtand och bläsand.

En del ejder sträckade också lång ut så det var svårt att hitta prektejdern som vi väntade på....

Sparvök hade vi också gott om, både jagande och sträckande.

Storlom, smålom, kensk tärna och en sträckande fiskgjuse han vi också med att se innan sträcken avtog framåt middagstid.


Ejderflock

Svamptur Vombs Fure 9 september 2017.

Höst och rusk! Som gjort för en svamptur. Totalt nio deltagare fick en

proffsig och sakkunnig vägledning i svampbestämningens svåra konst av Bosse och Yvonne. I ca en och en halv timme strosade vi runt med korgar och knivar i barrdominerad skog. Vi lärde oss snart att skilja på arter som citrongul slemskivling, mjölskivling, brunsopp, blodkremla, panterflugsvamp och flera andra. En kul svamp som Bosse fann på en murken stubbe var en gelétaggsvamp,en brun "sliskig" sak med annorlunda hattundersida och utan fot. Den lär kunna ätas som geléhallon om man rullar bitar av den i florsocker.  Hela artlistan för dagen finns sist i detta referat.

Vi åkte sedan till Silvåkratornet där tyvärr rastplatsen var upptagen. Som

ett fullgott alternativ utnyttjade vi fågeltornets "skådarrum" på andra

våningen. Här dukade Anders, Bosse m.fl. upp bord, trangiakök, bröd och

dricka mm. Som en säkerhetsgaranti (ifall vi inte skulle hitta så mycket

matsvamp) hade Yvonne och Bosse tagit med tidigare egenplockade kantareller och svart trumpetsvamp som Eva E. stekte med den äran. Ledarna fixade till vår dagsskörd av Karl Johan, brunsopp och citrongul slemskivling, vilka avnjöts på bröd efter stekning. Under tiden fick vi bläddra i flera svampböcker av olika slag. Ju mer man bläddrade desto mer stod det klart att det kräver stort kunnande för att lära sig alla de läckraste arterna OCH de giftiga arterna. Bosse delade ut en lista med hans och Yvonnes dryga 30-tal favoritsvampar.

När vi bröt upp hade många av oss fått en fin inblick i svamparnas värld, ur

matsynpunkt eller enbart som hjälp vid artbestämning vid skogspromenader.

Artlist:De som har X bakom sig var medhavda.

Karl-Johan (Stenson),Brunsopp,Smörsopp,Grynsopp - (Ringlös smörsopp) Blodkremla,Gallkremla,Citrongul slemskivling,

Vårtig röksvamp,Umbraröksvamp,Panterflugsvamp,

Röd flugsvamp,Rodnande flugsvamp,Mjölskivling,Falsk kantarell

Haröra,Gelétaggsvamp,Rynkad tofsskivling,Stolt fjällskivling X,Rodnande fjällskivling X,Svart trumpetsvamp X,Gul kantarell X,Rödgul taggsvamp X

Ejderflock

Risen och Häckeberga 13 aug 2017.

Vi var tio personer som vandrade ut bland blommor och fjärilar på Risens naturrerservat söder om Genarp. Så här sent på sommaren är mycket överblommat men den rikliga förekomsten av blommande jordtistel gladde oss speciellt. Blomkorgarna brukar locka födosökande silversmygare, en rödlistad liten fjäril som trivs på torrare ängsmarker. Vi hade turen att få se några ex av arten med sina silvriga små fläckar på vingundersidan. För övrigt fanns det bl.a. mindre guldvingar, kvickgräsfjäril och en kartfjäril som några hann att få se.

Värdefulla nektarblommor för födosökande fjärilar är olika väddarter och här såg vi även den ganska ovanliga åkervädden, som har en mer kompakt blomkorg än ängsvädden. Intill en stängd skjutbana växte stora bestånd av den ståtliga och naturaliserade jättebalsaminen och som nu blommade för fullt. På bild  syns ett fint bestånd av spåtistel.

Vi förflyttade oss med bil den korta sträckan till Häckeberga naturreservat intill fotbollsplatsen i östra utkanten av Genarp. Här är vackra omgivningar bl.a. kring den gamla kvarnruinen vid Höje å. Vid en högörtsäng såg vi hane och hona av silverstreckad pärlemorfjäril. Flera gröna vårtbitare satt i toppen av kärrtistlar och när Eva E´s skarpögda blick föll på en getingspindel blev det lite hysteri bland fotograferna. I spindelnätet sågs inkapslade gräshoppor. Nätet har f.ö. inslag av en säregen zick-zack-formad struktur. Spindeln är en sentida invandrare med landets första fynd på södra Gotland 1989. Från mitten av 1990-talet rapporterades den från många skånska lokaler.

På heden intill blommade ljungen i talrika bestånd. Vi såg även bl.a. monke samt bockrot, en flockblomstrig art. Ytterligare en getingspindel hittades här. Tyvärr var inte solen med oss riktigt denna dag men vi fick likväl fina upplevelser i vacker natur.


Purpurknipprot
Skogsgräsfäril
Eva och Ulla vid Nyehusen

Åhusturen 22 juli 2017.

Det blev bara en bil som drog iväg till nordöstra Skåne denna soliga dag. Efter tips på en bra lokal för bl.a. purpurknipprot besökte vi först området Nyehusen vid Yngsjö. Här fanns en härlig biotop för diverse växter och insekter. Marken var täckt med lavar och sandstarr men snart hittade vi även massor med den ovanliga orkidén purpurknipprot. Dessutom i perfekt blomning! För en sydskåning gladde även det artrika utbudet av pyrolor. Hela fem olika arter inkl. den rödlistade rylen kunde vi examinera fram. Hedblomster, bockrot och flera andra blommor noterades också.

Över den torra marken flög flera sandgräsfjärilar och tre uppstötta fältpiplärkor flög iväg till några tallar. Vi drog oss sedan närmare havet för att fika. Vinden var ganska sval här så vi intog en ledig svacka bland sanddynerna för att få lä. Intill hittade vi ett 15-tal ex av den klorofyllösa tallörten och från tallregionen hördes en sjungande dubbeltrast. Dess sång är mer melankolisk och med kortare strofer än koltrast.

Vi körde sedan vidare mot Åhus där vi skulle leta efter bl.a. skogsgräsfjärilen, en art med tvåårig larvutveckling och som här på Skånes enda lokal för arten bara flyger udda år. Det tog inte lång stund förrän Eva fick syn på den första som vi kunde studera ordentligt. Fräsch och fin tillika! Under promenaden hittade vi totalt 5 olika ex. Bilden här ovan är tagen av en dam som hade bättre tur att fånga det ena exet på bild. Hon gav oss lov att använda bilden som hon vänligen MMS-ade över. Tiden rann iväg för oss men vi hann med att se flera skogsnätfjärilar, svartfläckiga blåvingar, vitfläckig guldvinge, mindre fläckmätare m.fl.

Floran var intressant här också med bl.a. skogsknipprot och även här ryl och tallört. Vi var tre mycket nöjda deltagare som åkte tillbaka hem.


Ejderflock

Sturup söder 11juni-2017.

 Söder om Sturups flygraka utbreder sig ett omväxlande beteslandskap med buskrika och delvis blomrika ängar. Området är föga besökt av naturliga skäl. Flygplanen dånar rakt över huvudena men däremellan är det ett fridfullt landskap. Vi upplevde fågelsång av bl.a. trädpiplärka, buskskvätta och härmsångare. Den förstnämnda hade ungar då en förälder sågs med mat i näbb. På ängarna stötte vi upp flera dagflygande nattfjärilar som både vit- och gulbrokigt slåtterfly, ängsmätare, svart mårfältmätare och den stora svartribbade vitvingemätaren, som lätt kan tas för en dagfjäril. Avsaknad av klubbor på antennspetsarna avslöjar dock att den hör till gruppen nattfjärilar. Precis när vi skulle intaga vår fika kom solen fram och genast blev det till att lätta på klädseln. Intill denna plats hittade vi bl.a. en vacker brunfläckig pärlemorfjäril, en av totalt nio arter dagfjärilar. Här fanns även flera ex av grönvit nattviol, en vit orkidé som just börjat blomma. Arten såg vi lite här och var och uppskattningsvis 100 ex totalt. I ett litet dike såg vi blommande vattenblink, en vackert rosa vattenväxt.

Även blomvass i knopp och några andra arter fångade vårt intresse här och i insektsväg en besynnerlig fluga med delvis getingfärgad teckning. Vi kunde inte bestämma vad typ av fluga det var så den fick följa med oss för bestämning senare. Den visade sig tillhöra en grupp som heter vapenflugor och denna art var den gulgördlade jättevapenflugan. En rovinsekt som larv i vatten och som enbart förekommer i Skåne. En saftig tjur med följe hindrade delvis oss i en annan hage men vi fick likväl se en fin blomsterprakt med bl.a. jungfrulin, ärenpris mm. Här var också nattviolerna som talrikast. Två larver av den nattflygande spinnaren gräselefant var en av turens pulshöjare. Den tjocka, håriga och vackert tecknade larven blev nog dagens fotoobjekt nr 1. Solen började nu åter att gå i moln samtidigt som vinden tilltagit så några mer förväntade fjärilar blev det inte denna gång. Vi promenerade längs Sturupsstängslet tillbaka till våra bilar vid en ödegård men hann med att njuta av ett vackert bestånd av blommande rödfibblor.


Prickig tigerspinnare

Nattfjärilar vid Näsbyholmssjön fredag 2 juni.

Fredag kväll-natt testade vi att locka nattfjärilar hemma hos Eva & Anders

vid Näsbyholmssjön. Trots att vädret inte blev helt optimalt fick vi se

flera arter bland grupperna spinnare, flyn och mätare samt ett större antal

fjädermygg som också drogs till ljuset. En 250 W-lampa lyste upp lakanet som drog till sig de passerande nattfjärilarna. Vi var sju som hade samlats runt duk och ett bord där vi kunde studera och fotografera de olika arterna,

inalles ett tjugotal. Först ut var några ex av den lilla lerfärgade

rotfjärilen som kom nästan direkt efter att vi tänt upp. I urval kan även

nämnas 2 ex av det numera inte så vanliga trådspinnarflyet, ett grönvitt

nässelfly, 4 bokspinnare, 7 prickiga tigerspinnare samt ett ex vardera av

snövit resp. gulvit streckmätare.  Efter tre timmars studier inkl. fika av

Eva & Anders avbröt vi vid 01-tiden men bestämde att följa upp med ännu ett försök om ca en månad.

Hyby backar
Kopparödla

Hyby backar 13 maj 2017

Äntligen lite varmare vårväder även om en lite frisk ostvind svepte över oss. Ganska snart blev det dock läge att lätta på klädseln. Turen utgick från den numera stängda parkeringen i NO mellan Hyby och Vismarlöv. Redan vid dammen intill hördes och sågs sävsångare i sångflykt. Buskskvättor sjöng ute från ängen och fågellistan fylldes snabbt på medan vi gick söderut längs ett dike.

Vi tog oss över till en hittills obetad ängsmark med rikblommande slånbuskage i kanten. Uppe på en höjd med härlig utsikt över en damm och det omgivande kuperade landskapet intog vi vår första fika. Hela tiden ropade ett par gökar varav en visade upp sig. En lärkfalk drog över och under rundan noterades även stenfalk och tornfalk.

Efter passage över några blötare partier kom vi så in i lummigare biotop. En grå flugsnappare fångade vår uppmärksamhet innan vi studerade ålderdomliga rester från de forntida utmarkerna. Mest unikt är de s.k. hålvägar som användes som enkla transportleder i beteslandskapet under medeltiden. Att det inte finns något formellt skydd för dessa miljöer är ytterst beklagligt och tyvärr har Svedala kommun inte tagit sitt ansvar här. Alldeles intill finns en buskrik betesmark som fram till 1990-talet aldrig varit gödslad och som då hyste en mycket artrik flora. Idag är marken gödslad men utan betesdrift! Hela området borde förstås ha blivit naturreservat efter den heltäckande ängs- och hagmarksinventeringen som Per Blomberg utförde i mitten av 80-talet.

I den östra delen av området har Benny Andersson ett av sina hus med tillhörande hästhagar. Strax intill hördes ett tranpar trumpeta från och till under vår vandring. En nyanlagd damm hyste ett par fisktärnor och en fin hassellund bjöd på ropande mindre hackspett samtidigt som vi imponerades av några gigantiska och gamla äppleträd.

Bland de trevligaste fynden vi gjorde måste två kopparödlor nämnas. Arten är, liksom alla andra grod- och kräldjur, fridlyst sedan år 2000. Den lämnar vinterdvalan i maj och föder levande ungar under förhösten.

Vi hade nu kommit fram till den sedan början av 1960-talet nedlagda järnvägen mellan Trelleborg och Lund. Den delvis kraftigt uppbyggda järnvägsbanken är nu en utmärkt väg att utforska området från. Med korta avstickare åt väster kan man få ännu finare utsiktspunkter av landskapet bl.a. upp mot Lundahållet. Eller bara sitta och gosa i solen alternativt intaga en andra fika!

Till det mindre djurlivet vi såg kan nämnas enstaka trollsländor och en del fjärilar som kvickgräsfjäril, aurorafjäril och vitbrokigt slåtterfly. Olika arter sandbin och gökbin sågs lite här och var men utan att vi kunde bestämma dem närmare. Totalt bokförde vi 50 fågelarter varav den sista blev en havsörn på vägen tillbaka till Hyby kyrka.


Ejderflock

 Fågelskådningens dag Börringe mad 6 maj 2017

Det blev en fin förmiddag, både vädergudarna och fåglarna var med oss.

Vi fick höra vårens första gökoch se en fin svartsnäppa i sommardräkt.

Framåt lunch dök det upp en flock brushanar på 7 individer.

Vi hade även en flock Grönbenor på 6 individer.

Totalt hade vi 47 arter på en förmiddag.

Och såklart kaffe och bullar från Frankes.


Ejderflock

 Björkesåkrasjön söder 30 april 2017

Det var en härlig, stilla och molnfri himmel som mötte deltagarna vid utgångspunkten 1 km öster om Slätteröds gård. Vi kom strax ned mot en naturskön dalsänka där vi fick njuta av bl.a. trädpiplärkans varierade sångstrof som även utföres som sångflykt på typiskt piplärkemanér. Gulsparv och taltrast stämde in i fågelkören och en ensam trana skymtade över backkrönet. Nu kom vi in i skogen med bokskog på ena sidan och kärrlövskog på den andra. I den senare sågs ett gäng med dovhjortar och en ekorre hastade förbi en bit bort. Fågelkören blev allt talrikare med arter som skogssnäppa samt sjungande entita och gärdsmyg. I den blöta marken kunde vi studera gullpudrans vackra blomställning.

Det blev ett markant miljöombyte när vi sedan kom ut på ett större hygge. Trädpiplärkor fortsatte att förnöja oss och vid en grandunge fick vi fina studier av trädkrypare. På grusvägen fanns ett flertal gröna sandjägare som vi kunde studera på närhåll i burk liksom två ex av den ovanliga majbaggen. Den senare är en upp till 4 cm lång svartglänsande, mjuk skalbagge utan flygförmåga eftersom täckvingarna är förkrympta. Larverna är beroende av att komma till ett bo av bin, där de lever av pollen och honung.

Vi kom in i ett parti med yngre lövskog och vid en foderplats kunde vi studera fem små randiga vildsvinskultingar innan de drog sig undan. På grund av flera foderplatser i området har stammen av vildsvin ökat enormt och nästan överallt kunde vi se uppbökad jord.

Nu skymtade vi Björkesåkrasjön och från branten ned mot densamma noterade vi sjungande svarthätta och några stenknäckar. Ett halvdussin riktigt stora och gamla sälgar fanns till beskådande innan vi gick ned till en brygga där vi njöt av vår medhavda fika i solen. Ganska lite sjöfågel men på lite håll kunde vi dock studera tre rastande skräntärnor, giganten bland våra tärnarter. Även några fisktärnor födosökte på betydligt närmare håll.

Promenaden fortsatte sedan nära sjökanten och i den blöta skogsvägen kunde vi följa alldeles färska grävlingsspår en längre sträcka. Vid ett granparti fanns lite tegelstensrester efter en gammal kraftstation – Slätteröds kraftstation. Denna byggdes 1906-08 och var i drift till 1922. Som bränsle tog man torv från den intilliggande Slätteröds Ljung, en mosse på ca 100 ha. På den tiden var mossen helt trädlös och användes som bete. Ångmaskinen på 405 hästkrafter drev en generator som utvecklade 380/5000 Volt. Efter att strömproduktionen upphörde fortsatte man att bryta torv till försäljning. Man drog torven på en rälsbunden linbana upp till stora vägen fram till 1940-talet. Kraftstationen revs helt efter en längre tids förfall 1989.

Vi gjorde en rundvandring ute på den nu björkbevuxna mossen, där vi bl.a. såg rester från den gamla linbanan. På mossen växte blåbär, odon, lummer mm. För oss sydvästskåningar en verklig annorlunda och fridfull miljö som nästan inga andra hittar ut till. Tur är väl det eftersom området hyser en mindre stam av kronvilt. Tyvärr såg vi inga idag. Ganska tomt även på fågel i denna näringsfattiga biotop men en fin obs på spillkråka gladde oss. Mest spännande var annars flera ex av den lilla grönsnabbvingen. En illgrön liten fjäril, hörande till juvelvingarna (samma grupp som bl.a. blåvingarna). Vi såg ett tiotal som var sysselsatta med parspel inom ett ganska litet område med soluppvärmt, torrt gräs. Larverna lever på blåbärsris. En i landet vanlig fjäril men ovanlig här nere hos oss.

Färden gick nu mot sitt slut men en obs av fiskgjuse satt fint liksom en fin flyguppvisning av en mindre art av fladdermus. Just på våren kan några arter ses flyga mitt i solen troligen på grund av starkt behov av mat efter vinterdvalan. Anders gjorde tappra försök att fånga den snabbgirande gynnaren på bild. Till sist blev det snabba ”skott” från höften. Resultat? Nja……

Sista biten såg vi en vinbärsfuks och det blev totalt fyra fjärilsarter tillsammans med citronfjärilar och några ex av påfågelöga. Tyvärr har fjärilsfaunan minskat i området under senare år. Fågellistan stannade på 45 arter och däggdjurslistan på 4 arter. Trötta men nöjda med en härlig tur anlände vi till våra bilar fem timmar efter start!Ejderflock

 Smyge dunge 2 april 2017

Och det blev ingen praktejder den här gången heller, men det var nära där blev utlarmad en vid Kåseberga på morgonen.. Men tyvärr lite disigt på morgonen och ejderstrecken drog långt ut. Vi hade även sjöorre och alfågel, och en hel del sädesärlor och hämplingar i luften. Vi fortsatte till Smyge reningverk där vissa fick se brandkronad kungsfågel. Sjungande järnsparv gransångare och taltrast fick vi även njuta till!


Ejderflock

Sträckskådning vid Smyge dunge 12 mars 2017

Nej, det blev ingen praktejder den här gången heller. Det är få förunnat att få se denna vackra fågel under tiden ejdersträcket pågår.

Åtta skådare hade i vart fall en skön morgon och förmiddag längst nere i vårt avlånga land. Förutom ett tusental ejdrar som sträckte förbi österut på sin väg mot sina häckningsplatser fick vi se storlom, alfågel, strandskata, trana, trädlärka, större strandpipare, sjöorre och svärta


Hökugglehygget vid Kullatorp

Vad händer 2017!


När vi drog igång Söderslätts Fågelklubb hade vi en tanke om att få igång skådarverksamheten lite mer på Söderslätt. Vi, Anders, Alf och Lars, såg oss mer som samordnare än ledare. Vi sa också att vi ger det två år så får vi se vad som hänt. Nu har dessa år gått och det har inte riktigt blivit som vi hade hoppats.


Tankarna har gått om vi skulle låta det hela gå i graven. Det känns dock inte som ett bra alternativ. Lägger vi ner finns ingen exkursionsverksamhet kvar i Trelleborg vilket känns trist.

Om vi istället breddar verksamheten så borde fler personer bli intresserade. Tillsammans har vi kunskaper så varför inte dra nytta av det?

Vi vet en hel del om fåglar, men även om fjärilar, blommor, sländor, kräldjur osv.

Kanske ska vi tillbaka till den gamla ”hederliga Biologiska föreningen” med olika utflyktsmål och ämnen. Varför inte titta på vad naturen har att erbjuda när vi ändå är ute? Naturupplevelsen är det som vi alla är intresserade av och med gemensamma ansträngningar så blir det säkert jättebra!


I januari 2017 kör vi vår vanliga Gås & Örnrunda. Då har ni en möjlighet att ventilera era synpunkter på hur NI vill att vi ska bedriva verksamheten. Har ni idéer redan nu kan ni alltid lämna dessa via:

admin@soderslattsfagelklubb.se


God Jul & Gott Nytt År


Fågelexkursion till Näsbyholm – Kullatorp 14 jan. 2017

Sju glada skådare samlades vid Näsbyholmssjön kl. 09.00. När morgondiset skingrats kom solen fram och det blev en härlig förmiddagstur. Isen låg tyvärr på sjön så änder och gäss hade dragit vidare. Däremot fanns här flera havsörnar och av dagens inalles ca 7 ex sågs 3 ex på isen och ytterligare två på ett fält intill. Ett kortare stopp på den västra parkeringen vid Näsbyholm gav inte så mycket förutom många ormvråkar och gulsparvar.

Nästa anhalt blev det numera kända björkhygget mellan Kullatorp och gården Lilla Allarp. Sedan början av december i fjol har här uppehållit sig en hökuggla till många skådares glädje (f.ö. en av två stationära ex i Skåne under vintern). Givetvis satt den på plats också idag – högst upp i den högsta friska björken. En lite tafatt låtsasattack mot en ormvråk blev dagens flygtur som vi fick beskåda. I området sågs även en varfågel och spillkråka hördes. Kungsfågel, rödhake och gärdsmyg var några av de fåtaliga tättingarna.

Vid ”kolmilan” inne i kullatorpsskogen gjorde vi en kortare promenad ut mot de öppna fälten. Här brukar man kunna se bra med rovfågel men kanske var det allt för vindstilla för att de skulle kunna utnyttja uppvindarna. Ormvråk, fjällvråk och glada sågs dock i luften liksom korpar som hördes under nästan hela turen. Även här hördes spillkråka och bland de ”små” noterades nötväcka, entita och steglits.

Sista fikan intogs vid Gabeljung samtidigt som det började snöa lätt. Många människor var i rörelse nu med nästan full parkering. Några jaktbilar passerade med sina fällda byten bl.a. vildsvin. Vi avslutade exkursionen här med tanke på vädret men innan dess kunde vi även notera en skränande nötskrika. Kanske inte så många arter men härligt att vara ute denna fina och stilla vinterdag. ArtlistaHyby backar 25/5  2016-05

Samling vid Alstadgrillen 18.00 alternativt Hyby kyrka 18.15.

Vi åker sedan ca 2 min. till en liten P-plats öster om Hyby.

Här finns en damm som vi börjar att spana av. Med bra kängor

(några få blötare passager finns) går vi sedan en längre tur genom

ett naturskönt, svagkuperat ängs- och haglandskap med inslag

av dammar, kärr, sumpskog och mycket buskmarker.

Området är småfågelrikt med bl.a. buskskvätta, härmsångare

och kanske gräshoppsångare. Historiskt intressant är rester av gångna

tiders s.k. hålvägar. Det är lämpligt att vi bär med en liten matsäck.


Kranke & Vomb 21/5  2016-05

21/5 är det krankesjön, vombs ängar och vombs fure som gäller.

Vi hoppas såklart på flöjtande sommargylling och kanske tutande

rördrom.Håll koll på hemsudan angående var vi ska samlas, är lite beroende på veckans rapporter.Klockan 08.00 samlas vi vid parkeringen Vombs vattenverk. Kontakteprson Alf.

Falsterbohalvön 30/4  2016-04

Vi hoppas på att kunna möta och se ankommande vårfåglar.

Väder och vind kommer att bestämma lite vilka lokaler det blir.

Gröna jaktstugan vid foteviken lär det i alla fall bli ett besök vid.

Samling vid OK/Q8 i Höllviken klockan 8.00.Kontaktperson är Alf.

Onsdagsträffar  2016-04

Onsdagsträffarna drar igång!

Kvällarna har blivit ljusare och det är dags att dra igång onsdagsträffarna. Först ut, som vanligt, är Stavstensudde.

Vi träffas 20 april kl 18.00 vid busshållplatsen Kurland.

Kontaktperson är Anders.

Smyge Dunge 16/4 2016-04

Smyge dunge lördagen 16 april!

Ungefär vid denna tiden förra året hade vi ett flertal brandkronade kungsfåglar vid dungen. Har vi tur så dyker de upp mitt framför ögonen på oss även i år. Utöver denna kan vi hoppas på flera andra nyanlända samt sträckande arter. En praktejder hade inte suttit fel.

Samling vid Smyge dunge (400 m väster fyren) från kl 08. Kontaktperson Lars, 0733-282838.

Pulken & Vattenriket 2/4

2016-04

Tanken är att vi börjar dagen vid Naturrummet i Kristianstad.

Där går vi Linneslingan längs med ån, en vandring på ca.6 km.

Därefter kör vi upp till Aralövssjön och Lingennäset och spanar över ängarna och våtmarkerna där. Efter det så kör vi ner till Pulken och tittar på dom anländande tranorna. Mer info under programfliken!

Smyge Dunge 5/3

Nu möter vi våren, vi träffas vid Smyge Dunge från klockan 07.30 den 5/3.

Vi hoppas såklart på streckande ejder och tranor mm.

Alltid lika spännande vet vet aldrig vad som kan dyka upp eller om man har vädergudarna med sig.


Innekväll   23/2

Vi hade tänkt att vi kunde planera vårens program gemensamt, så ladda upp med ideer! Bildvisning blir det också, ta med ca 20 bilder om du vill, samt fågelbok så kan vi träna lite på artbestämning också.

Fika blir det också så klart.18.30 Studiefrämjandets Kontinentgatan 2 Trbg.


Örn & Gåsturen

2016-01-10

Mulet blåsigt och +2 grader, man vad gör väl det med en obs som ovan.

Stäppörn vid västra Näsbyholm, överflygande på 20 meters håll.

Vi hade dessutom även finaobsar på kungsörn samt spelflykt av havsörn.

Så trots vädret en lyckad tur.


På gång!

 

Havsfågelskådning 7 okt.

Det blir det, men tyvärr som vanligt lovar dom inte gynsamma vindar för Bjärehalvön.

Vi hoppas på att Smyge ska ge bättre utdelning.

Vi är på plats vid Smyge dunge från klockan 8.00

Kontaktperson Anders

 

Lördagen 20/10 Björkesåkrasjön.

Mer info i programmet.

 

Höstens program

Finns för nedladdning i vänsterkanten.

 

Är du nybörjare eller känner någon som vill prova på fågelskådning?

Kanske vill du lära dig mer om djur och natur.

Kom med oss ut. Utrustningen har vi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakter:


Lars Sundlöf

 lars.sundlof@gmail.com

0733-28 28 38


Alf Pålsson

alf.palsson@gmail.com

0706-31 27 35


Anders Svensson

anders@tornseglare.se

0725-07 57 27


Christer Sjögren

alstadcity@telia.com

0733-94 51 92Funderingar eller

frågor tveka inte

att kontakta oss.


Klicka här!